Developerská činnost

Zhodnocujeme pozemky a nevyužité nemovitosti, tvoříme skvělé věci. Rezidenční i komerční projekty.

Pojďme budovat společně

S čím pomůžeme?

Řešíme projekty od prvotní myšlenky a hrubé kalkulace, přes projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost, až po finální realizaci a úspěšný prodej.

Výběr vhodné lokality a pozemku

Správný pozemek prochází naší důkladnou kontrolou, kde posuzujeme rizikovost, kapitálovou a realizační náročnost, technická kritéria a celkovou efektivnost záměru. Výstupem je hodnotící zpráva shrnující, jestli je pozemek vhodný pro zamýšlený projekt.

Pozemek
Studie

Předinvestiční fáze

V studii proveditelnosti podrobně zkoumáme celý projekt. Detailnější zpracování technologického řešení, ekonomiky, financování, prodeje, personální a organizační náročnosti. Posuzujeme všechny varianty a řešíme případné problémy. Komplexně hodnotíme současný stav a vývoj trhu, cen materiálů a dopady na životní prostředí.

Financování

Spočítáme a vybereme správný model financování, aby byl pro vás nejvýhodnější. Bereme v potaz úvěrové podmínky, odpisy, cash flow, makroekonomické ukazatele atp.

Připravíme nezbytné dokumenty a zpracujeme úspěšný podnikatelský záměr. Postaráme se o komunikaci s bankami a fondy, zřídíme SPV a zajistíme úřední ocenění. Dohlédneme nad každou fází procesu poskytování úvěru. Od žádosti, až k uzavření smlouvy a zavkladování na katastr nemovitostí, aby vše běželo podle plánu.

Inženýrská činnost

Umíme usnadnit, zkrátit a zjednodušit celý proces komunikace a vyjednávání s úřady. Pracujeme na získání všech povolení, změnách územních plánů a koordinaci stanovisek dotčených orgánů. Posuzujeme stavební záměry, organizujeme výběrová řízení a kompletujeme potřebné doklady.

Projektová dokumentace

Projektová a architektonická činnost

Pro pozemní stavby tvoříme kompletní projektovou dokumentaci včetně pasportu stavby, kontrolního rozpočtu a výkazu výměr. Projektovou činnost provádíme pro novostavby, přestavby i drobné stavební úpravy. Každou profesní část dokumentace zpracovávají projektanti s příslušnou autorizací.

 • Vizualizace
 • 3D tištěné modely
 • Přípravné práce (PPR)
 • Studie stavby (STS)
 • Dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí oumístění stavby (DUR)
 • Dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu(DSP)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 • Dokumentace bouracích prací (DBP)
Projektová dokumentace

Marketing a prodej

Pro rychlý a úspěšný prodej nebo pronájem nemovitosti je potřeba znát své zákazníky, umět je oslovit a zaujmout.

Pro projekty připravujeme kompletní marketingovou prezentaci. Tvorba webových stránek včetně vizualizací a vizuálního obsahu. Příprava podkladů pro prodej, prospekty, 3D modely, bannerová reklama, obsah na sociální sítě.

Přilba

Stavební a investorský dozor

Důkladně dohlížíme na celý průběh projektu, aby vše běželo, jak má. Kontrola stavby a technického stavu, dodržování rozpočtu, kontrola fakturace a všech výkazů.

 • technický dozor investora
 • stavební dozor
 • autorský dozor

Typy staveb

Stavíme malé i velké pozemní stavby různého typu - novostavby (greenfield), přestavby, restrukturalizace (brownfield) i menší stavební úpravy. Zabýváme se výstavbou rezidenčního bydlení, komerčními stavbami a budovami občanské vybavenosti.

Jeřáb
Bagr

Stavební práce

Realizujeme celkový průběh stavby od výkopových prací, budování základů a hrubé stavby přes kompletaci střechy, instalaci oken a dveří, až po interiéry, dokončovací práce a terénní úpravy.

Due diligence

Kontrolujeme všechny důležité aspekty vztahující se k přímo i nepřímo k nemovitosti a celému projektu. Nezkoumáme pouze fyzický stav nemovitosti, ale bereme v potaz vše, co má vliv na výsledek a kvalitu celého projektu.

Dokumenty

Něco navíc

Styl spolupráce

Rádi spolupracujeme na zajímavých projektech. Při práci se ale držíme několika základních principů, ze kterých neuhýbáme.

Možnost Investice

Pojďme společně vytvářet skvělé věci. Vaše investice nebo pozemek plus naše know how se rovná dokonalý projekt, který přinese zajímavé zhodnocení.

Naši partneři

Pro ambiciózní plány je nutné mít ambiciózní partnery. I díky nim neustále posouváme hranice. Přidejte se k nám

Next Reality
Alarmi
DEK
Cemex

Předinvestiční fáze

Studie příležitosti

Studie proveditelnosti

Finančně ekonomická studie

Inženýrská činnost

Posuzování záměru (vyhledání pozemků, studie, průzkumy, projednání záměru)

Umístění stavby (územní rozhodnutí, územní souhlas)

Povolení stavby (stavební povolení, ohlášení stavby)

Přípravy stavby (výběr zhotovitele, ohlášení zahájení stavby)

Uvedení stavby do užívání

Projektová činnost

Přípravné práce (PPR)

Studie stavby (STS)

Dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

Dokumentace k žádosti o stavební povolení pro stavbu (DSP)

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dokumentace bouracích prací (DBP)

Stavební činnost

Základové konstrukce

Stěny obvodové a ostatní konstrukce

Sloupy a pilíře

Stěny vnitřní a ostatní konstrukce

Stropní konstrukce

Montované konstrukce

Střešní konstrukce

Klempířské konstrukce

Tesařské konstrukce

Zámečnické konstrukce

Výplně otvorů

Schodiště

Povrchové úpravy podlah

Povlakové krytiny

Obklady a dlažby

Povrchové úpravy stěn a stropů

Malby a nátěry

Elektroinstalace

Vodovod

Kanalizace

Vzduchotechnika

Vytápění

Plyn

Vozovky, chodníky a parkoviště

Zateplování objektů

Opěrné stěny

Ploty

Demolice